Könyvtárhasználói elégedettségmérés a szolgáltatóhelyeken

A Csorba Győző Könyvtár 2018-ban kérdőíves vizsgálatot végzett annak érdekében, hogy jobban megismerje az ellátott településeken élők könyvtári igényeit és szokásait. A cél az volt, hogy a szolgáltatások az eredményeknek megfelelően a lakosság elvárásaihoz igazodjanak. A kétféle szolgáltatási forma különbözőségei miatt külön kérdőív készült a könyvtárbuszok és a könyvtári szolgáltatóhelyek olvasói részére. Jelen cikkben csak a szolgáltatóhelyek használóinak válaszait ismertetjük.

A 2018-as év során a Csorba Győző Könyvtár Baranya megye 285 települését látta el, 224 településen letéti ellátással, 61 helyen pedig könyvtárbusszal szolgáltatott. A 285 település közül 110 településről 390 érvényes kérdőív érkezett be. 329 kérdőívet a szolgáltatóhelyek olvasói, 61 kérdőívet pedig a könyvtárbuszok olvasói töltöttek ki. A beérkezett válaszok alapján a könyvtári szolgáltatóhelyek olvasóinak jelentős részét a 41-65 év közötti (34,3%) és a 26-40 év (24,9%) közötti olvasók teszik ki. A fiatalkorú (7-18 év) olvasók aránya 20,4%, míg a 65 év feletti korosztály aránya 10,6%. A női és férfi kitöltők aránya 71,4%-28,6%.

Az első kérdések az olvasók könyvtárhasználati szokásaira irányultak. Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran látogatják a könyvtárat a településeken, a kitöltők 25,8%-a válaszolta, hogy hetente többször ellátogat a települése könyvtárába. 21% jár hetente, 17,6% pedig kéthetente. A válaszadók 35,5%-a havonta vagy ritkábban használja a könyvtárat. Arra a kérdésre, hogy elégedett-e a könyvtára nyitvatartásával, 99,1%-ban igen választ kaptunk. A nemmel válaszolók főként a hétvégi (szombati) nyitvatartást hiányolták.

Arra a kérdésre, hogy milyen céllal látogatják a könyvtárat, az olvasók 67,8%-a válaszolta, hogy „szórakozáshoz, hobbihoz szükséges irodalom beszerzése” érdekében. A települési könyvtárak olvasóinak 44,4%-a a könyvtárban megtartott programok miatt keresi fel a könyvtárat, 34-34% számítógépezésért, internethasználatért és a folyóiratok olvasásáért, 26,4% pedig a tanuláshoz szükséges irodalom beszerzésért. A helyben elérhető adatbázisok használata 4,9%-a volt, a legritkább indok a könyvtár látogatására.

A felmérés következő szakaszában a kérdések a könyvtár által biztosított szolgáltatásokkal való elégedettséget mérték. Az értékelés 1-től 4-ig tartó skálán történt, ahol az 1-es érték a nagyon elégedetlen, míg a 4-es érték a nagyon elégedett értékkel egyenlő. Az eredmények alapján a legismertebb szolgáltatás (99,7%-os ismertség) a könyvkölcsönzés, a legkevésbé ismert szolgáltatás pedig a katalógus használata (50,5%-os ismertség). A legmagasabbra értékelt (3,9-es érték) szolgáltatás a könyvkölcsönzés, a legalacsonyabb értékelést (3,4-es érték) a katalógushasználat érte el.

Ha valamelyik szolgáltatással kapcsolatban panaszuk vagy észrevételük volt az olvasóknak, akkor az értékelések után lehetőségük nyílt szöveges kifejtésre. Ezekből kiderült, hogy a legtöbben a szolgáltatóhelyekről az internethasználatot, valamint a fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetőséget hiányolják, de szeretnének több könyvtári programot, valamint több DVD-t is. A válaszok természetesen egy-egy szolgáltatóhelyre vonatkoznak, és mivel eltérő felszereltséggel, szolgáltatásokkal rendelkeznek a könyvtárak, így a válaszokat az adott hely vonatkozásában kell figyelembe venni.

A kérdőívben az online szolgáltatásokra vonatkozó kérdések is szerepeltek. A válaszok alapján a könyvtár legismertebb online szolgáltatása a Forduljon a könyvtároshoz! (63,2%), míg a legkevésbé ismert a Baranyai DigiTár (32,2%). A Forduljon a könyvtároshoz! szolgáltatás nem csak a legismertebb, hanem egyben a legjobb minősítést (3,8-as érték) elért szolgáltatás is lett.

A Csorba Győző Könyvtár az interneten is képviselteti magát, mind önálló honlappal (Csorba Győző Könyvtár honlapja, Körbirodalom Gyermekkönyvtár honlapja, BKSZR honlapja), mind pedig Facebook és Instagram oldalakkal. A szolgáltatóhelyek olvasóinak körében a könyvtár legismertebb (51,1%-os ismertség) elektronikus felülete a Csorba Győző Könyvtár honlapja. A legkevésbé ismert felületek a könyvtár Instagram oldala (30,7%-os ismertség) a BKSZR Facebook oldala (31,6%-os ismertség), a Körbirodalom Gyermekkönyvtár honlapja (33,4%-os ismertség) és a BKSZR honlapja (38,9%-os ismertség). A legjobbnak ítélt felület 3,7-es értékkel a könyvtár Facebook oldala lett. A legrosszabb értékelést (3,5-ös érték) a könyvtár Instagram oldala kapta, de a többi felület 3,6-os értékéhez képest nem kiugróan negatív.

A Csorba Győző Könyvtár (regi.csgyk.hu) és a BKSZR honlapjának (www.bkszr.csgyk.hu) látogatottságával kapcsolatos kérdéseket tettünk fel az olvasóknak. A Csorba Győző Könyvtár honlapját 33,1%-ban alkalomszerűen látogatják a szolgáltatóhelyek olvasói, viszont a kitöltők 48%-a soha nem látogatta még meg a honlapot. A napi szintű látogatottság közelít a 0%-hoz. A BKSZR honlapjánál hasonló a helyzet, a kitöltők 58,1%-a, nem látogatta még meg soha a honlapot, míg 31,3%-uk alkalomszerűen látogatja. Jól látszik, hogy a Csorba Győző Könyvtár honlapjával kapcsolatban bejelölt válaszokhoz képest, sokkal nagyobb arányban vannak azok, akik egyáltalán nem látogatják a BKSZR honlapját.

A honlapok látogatottságának gyakorisága mellett a honlapon megtekintett tartalmakra vonatkozó kérdéseket is megfogalmaztunk.  Erre a kérdésre a 329 főből csupán csak 224 fő válaszolt. A kérdőíven ezt a kérdést hagyták legtöbben kitöltetlenül. A szolgáltatóhelyeken kitöltött kérdőívek alapján a honlapunk leglátogatottabb tartalma 35,3%-kal a könyvtári hírek, programok voltak. Kiemelt figyelmet kapott még a könyvajánló menüpont 33%-kal, a könyvtári elérhetőség 31,7%-kal, a katalógus, adatbázisok 28,1%-kal és az egyéb honlaptartalmak 31,3%-kal. Legkevésbé keresett menüpont a fiókkönyvtárak honlapja volt 1,8%-kal.

Könyvtári programok szervezésével kapcsolatos kérdések is kerültek a kérdőívbe. A válaszok alapján a rendezvények témáival nagyrészt elégedettek a használók (3,8-as érték), de a gyakoriságot növelnék (3,6-os érték). A szolgáltatóhelyek olvasóinak 63,9%-a válaszolta, hogy leginkább gyermek és családi programokat látogat szívesen, 39,9%-uk zenei programokra, 34,2%-uk ismeretterjesztő előadásokra, míg közel 31,6%-uk kiállításra jár szívesen. A következő kérdés arra irányult, hogy milyen programokat hiányolnak az olvasók. Sokféle válasz érkezett: vannak, akik elégedettek a jelenlegi kínálattal, csak a gyakoriságon változtatnának, de akadnak olyanok is, akik nyári tábort, vetélkedőket, kiállításokat, író-olvasó találkozókat várnának az adott szolgáltatóhelyen.

A kérdések között szerepelt, hogy az olvasók elégedettek-e a szolgáltatóhelyen biztosított könyvek mennyiségével és a könyvek minőségével. A válaszokból kiderül, hogy a kitöltők 88,8%-a elégedett a mennyiséggel, míg a minőséggel 98,5%-uk. Arra pedig, hogy milyen témájú művekkel bővítenék a könyvtár állományát, a legtöbb kitöltő a modern szépirodalmat (44,5%) válaszolta, de az ismeretterjesztő és szakirodalmi könyvekre (31,2%), a klasszikus szépirodalomra (30,2%) és a gyermekirodalomra (28%) is nagyobb igény mutatkozott.

A könyvtári szolgáltatóhelyek olvasói értékelhették a könyvtári környezetet is. A beérkezett válaszok alapján kijelenthető, hogy a könyvtárak látogatói teljes mértékben elégedettek a könyvtári feliratokkal és eligazító táblákkal (3,7-es érték), a könyvtári állomány elrendezésével (3,8-as érték) és a könyvtár bútorzatával (3,8-as érték). A szempontok közül az akadálymentesítés (3,4) és az informatikai eszközök minősége (3,2) érte el a legkisebb értéket.

A válaszadóknak módjuk nyílt arra, hogy értékeljék a helyi könyvtár közösségformáló szerepét is. A kitöltők 52,6%-a teljes mértékben elégedett a könyvtár közösségformáló erejével, míg a 10,6%-a egyáltalán nem, vagy csak elhanyagolható mértékűnek találta. A szolgáltatóhelyek olvasóinak lehetőségük volt arra, hogy amennyiben bármilyen igényük vagy észrevételük volt a könyvtárakkal kapcsolatban, akkor azt szöveges formában kifejtsék. A válaszadók közül többen jelezték, hogy nagyobb, színesebb, modernebb könyvtárat szeretnének, valamint bővítenék a szolgáltatóhely állományát: több könyvet és DVD-t szeretnének. A dokumentumellátás gyakoriságával kapcsolatban több hozzászólás érkezett, amiből kitűnik, hogy a könyvek szolgáltatóhelyre juttatása az olvasók véleménye alapján nagyon lassú, tehát a jövőben ezen javítani kell. A kritikák mellett természetesen pozitív vélemények is voltak, többen jelezték, hogy meg vannak elégedve a könyvtárukkal és a könyvtárosukkal is.

Forrás: A Csorba Győző Könyvtár kérdőíve a könyvtárhasználók elégedettségének értékelésére: kutatási jelentés, 2019. február 18.

Infografika: piktochart.com

Szöllősi Gréta

Csorba Győző Könyvtár

Címkék

© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc